Tokyo MetropolisNakagin Capsule Tower, Kisho Kurokawa, Tokyo Metropolis, Tokyo, Japan Todoroki Valley Park, Valley, Park, Tokyo Metropolis, Tokyo, Japan
Meiji Shrine, Shinto, Shrine, Emperor Meiji, Empress Shoken, Tokyo, Tokyo Metropolis, Japan Eimizan Kanonin Temple, Eimizan, Kanonin, Temple, Buddhist, Tokyo, Tokyo Metropolis, Japan
Tendai-shu Bekkaku Motoyama Fugakusan Shorakuin Jindaiji Temple, Jindaiji Temple, Temple, Buddhist, Tokyo, Tokyo Metropolis, Japan Chingosan Enyuji Jishoin Temple, Jishoin Temple, Temple, Buddhist, Tokyo, Tokyo Metropolis, Japan, Koizumi Yakumo, Lafcadio Hearn
Marishiten Tokudaiji Temple, Marishiten, Temple, Buddhist, Tokyo, Tokyo Metropolis, Japan Fukutoku Shrine, Shrine, Shinto, Tokyo, Tokyo Metropolis, Japan

←BACK | NEXT→


2/3